pai
 
1
 

นางสาวพิริยา โสมนัสกุล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน

 
 
 

นายคงฤทธิ์ กองคำ

รองปลัดองค์การบริสารส่วนตำบลด่าน

 
 
3
4
5
6
7
 

นายสุริยา วงศ์อำมาตย์

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสกุลกานต์ วงศ์อำมาตย์

หัวหน้าส่วนการคลัง

นายอมรเทพ ดวงจันทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวจิตติมา คำด่าน

หัวหน้าส่วนการศึกษา

นายบรรจงเวช เดชวิทยาคูณ

หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม