[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
อบต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
  
พัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  
 

ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน  ได้ใช้แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตำบลเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งแผนดังกล่าว มาจากความต้องการของประชาชนโดยวิธีการจัดทำประชาคม (Civil Society) ในชุมชน ทั้งในรูปแบบของประชาคมหมู่บ้านประชาคมตำบล ซึ่งสามารถดำเนินการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้